domingo, 17 de mayo de 2015

EL FRONT CIVIC SOM MAJORIA DEL GARRAF RETIRA TOT EL SEU SUPORT A L´AGRUPACIÓ D´ELECTORS SOM VNG.II COMUNICAT DE FRONT CÍVIC "SOM MAJORIA" DEL GARRAF A LA CIUTADANIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN REFERÈNCIA A L'AGRUPACIÓ D'ELECTORS DE SOM VNG.


EL FRONT CÍVIC «SOM MAJORIA» DEL GARRAF RETIRA TOT EL SEU SUPORT A LA CANDIDATURA DE L' AGRUPACIÓ D' ELECTORS SOM VNG PER A LES MUNICIPALS 2015, QUE DIMANA DE L´ASSEMBLEA CIUTADANA SOM VNG, DEGUT A LES REITERADES ACTITUDS I PRÀCTIQUES D' ALGUNS CANDIDATS –QUAN NO IRREGULARITAT- BASADES EN L´OBSTRUCCIONISME, FALTA DE TRANSPARÈNCIA, MANIPULACIÓ I INCOMPLIMENT REITERAT DE LA NORMATIVA DE PRIMÀRIES APROVADA PER L´ASSEMBLEA, ACTITUDS QUE AL NOSTRE JUDICI NO ES CORRESPONEN AMB ELS ELEMENTS I PRINCIPIS ÈTICS QUE EL FRONT CÍVIC ENTÉN QUE HAN D´EXIGIR-SE PER REPRESENTAR LA CIUTADANIA, ÉSSENT CONSCIENTS QUE AQUESTS FETS NOMÉS VINCULEN A ALGUNES PERSONES CANDIDATES I NO AL PROJECTE SOM VNG QUE, AMB LA SEVA ASSEMBLEA AL CAPDAVANT, VOL SER UN ESPAI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA QUE PORTI A TERME UN CANVI DE POLÍTIQUES A VILANOVA I LA GELTRÚ. ELS MOTIUS DE LA NOSTRA DECISIÓ ELS EXPOSEM AL DOCUMENT ADJUNT.

El Front Cívic del Garraf i Podem VNG juntament amb la incorporació posterior de l´Associació Cultural Gitana de VNG, EUiA, Procés Constituent i, en general, ciutadanes i ciutadans de Vilanova i la Geltrú, vam iniciar un procés de confluència social a través del qual ens vam comprometre a desenvolupar un projecte d' Assemblea Ciutadana amb l'objectiu d'obrir un espai de ciutadania en el qual la participació i implicació de tots els veïns i veïnes de Vilanova propiciés les condicions per dur a terme els canvis que la nostra ciutat necesita, un procés basat en l'elaboració col·lectiva d´un Programa i un Codi Ètic amb els que la candidatura electoral elegida pels ciutadans i ciutadanes pogués presentar-se a les eleccions com a agrupació d'electors.

Amb data de 18 d'abril, el Front Cívic «Som Majoria» de Garraf va comunicar a l'Assemblea Ciutadana de Som VNG, i a través dels mitjans interns de Som VNG, la seva decisió de desvincular-se de tot el relatiu a l'Agrupació de Electors [candidatura de "Som VNG"], a causa d´actituds i pràctiques observades en alguns candidats i candidates durant el desenvolupament del procés intern de primàries que es reflecteixen, bàsicament, en la impugnació a tot el procés de primàries realitzada davant la Junta Electoral i altres fets concurrents.

Tot això no va ser impediment per què els membres del Front Cívic continuessim treballant activament en l' organització de l'Assemblea Ciutadana Som VNG -de la qual
dimana l´agrupació d´electors Som VNG-, l'elaboració col·lectiva del Codi Ètic i Programa, així com en la recollida d'avals.

Al mateix temps, a les pràctiques i actituds que denunciem en el nostre primer comunicat, lluny de remetre, s'han anat acumulant d´altres que posen encara més en risc els conceptes ètics, transparència i regeneració democràtica que defensa el projecte de SOM VNG. Aquestes irregularitats a les quals ens referim es poden resumir en:

1. Irregularitats d´alguns candidats durant el procés de primàries que van motivar la seva impugnació, entre d´altres:
o Dificultar l´exercici amb garanties del secret i privacitat del vot.
o Custòdia de l' urna durant els dies de votació al domicili d'un candidat.
o Insults a un membre de la Junta Electoral en l'exercici de les seves funcions com a garant del procés.
2. Incompliment de la Resolució de la Junta Electoral. Desqualificacions públiques en una Assemblea per part d'un candidat a la Junta Electoral sense rectificació.
3. Agressions verbals realitzades en la via pública d'una candidata a un membre de l´Assemblea.
4. Gestió de la candidatura davant la Junta Electoral de Zona sense nomenament dels responsables de la seva realització per part de l'Assemblea.
5. Substitució dels sis candidats (24%) que van retirar la seva candidatura després de les primàries, per altres persones sense coneixement ni aprovació per part de l' Assemblea.
6. Inclusió com a candidates a les llista de dues persones membres de la Junta Electoral i sense coneixement ni aprovació de l' Assemblea.
7. Alguns candidats elegits en primàries figuren en la candidatura després d´ altres no presentats ni aprovats per l' Assemblea.
8. La llista completa de candidats mai va ser presentada ni ratificada per l' Assemblea abans de presentar-la a la Junta Electoral de Zona.
9. El plà de campanya electoral s´ha presentat a l´Assemblea del 17 de maig un cop iniciada aquesta.
10. Obstruccions a l´aprovació del Codi Ètic que finalment ha sigut aprovat a l´Assemblea del 17 de maig ja iniciada la campanya electoral, amb el vot en contra dels candidats presents.
11. Ometre i manipular les opinions dels ciutadans publicades en els mitjans de Som VNG.
12. Realització d´actes de campanya basats en la promoció personal del cap de llista sense mostrar la tasca de la resta de persones del projecte.
13. A l´Assemblea de presentación dels candidats del 17 de maig només han asistit sis dels 25 candidats de la llista. Per això, encara no han signat la ratificació d´acceptació del Codi Ètic de Som VNG ni el compromís de compliment del Programa.

Davant d´aquests comportaments, el FCSM no només reitera la seva desvinculació sinó que, a més, RETIRA TOT EL SEU SUPORT A LA CANDIDATURA DE L´ AGRUPACIÓ D´ ELECTORES SOM VNG per entendre que aquestes actituds i pràctiques observades en alguns dels seus candidats, no es corresponen amb els elements i principis ètics que el Front Cívic del Garraf entén que han de exijirse per representar a la ciutadania.

Tot això no implica a aquells candidats i candidates que van ser ratificats pels ciutadans i ciutadanes mitjançant el procés de primàries ni a les sis candidates i / o candidats (el 24% de la llista) que després d'haver estat elegits en primàries van retirar la seva candidatura, motivada en la majoria dels casos per les irregularitats que, d´una forma o altra, s'havien denunciat. Ho lamentem per tots ells en la mesura que aquests fets hagin deixat frustadess les seves il·lusions i posat en va tot el seu treball, que ens consta, per representar tots els ciutadans i ciutadanes de Vilanova. A tots ells volem expresar-los que tenen tot el nostre reconeixement i que seguim comptant amb tots ells i amb la seva participació en l'Assemblea Ciutadana de SOM VNG a partir de l'endemà de les eleccions.

No cal dir que mereix tot el nostre respecte el posicionament de la resta d' organitzacions que, juntament amb el Front Cívic "Som Majoria" del Garraf, impulsen i/o donen suport a l' Assemblea Ciutadana de SOM VNG.

El Front Cívic ha estat pacient fins a l'últim moment tot esperant fer possible la reconducció de la situació mitjançant una actitud de treball i compliment dels compromisos adquirits i la transparència en tota la seva activitat constant, de vegades crítica i lliurement expressada. Entretant veiem que fins el 17 de maig no ha sigut aprovat el Programa y el Codi Ètic amb els quals es pretén representar als ciutadans i ciutadanes de VNG, a causa de actituds de «bloqueig».

El comunicat anterior va ser informat en primer lloc a l'Assemblea Ciutadana de SOM VNG i posteriorment publicat en els òrgans interns de SOM VNG per tal que no fos un impediment per a una possible reconducció de la situació. En aquesta ocasió, esgotat el temps, ja no hi cap esperança de reconduir res, només seria possible mitjançant la dimissió dels candidats. Per això, hem decidit fer públic aquest comunicat.

Nous temps, noves polítiques són necessàries. Hem de començar pel més senzill. Fugir de “l´aventurisme”. No podem deixar que les actituds, els fets, deixin buits de contingut els lemes de campanya. Això eren les altres polítiques, aquelles que volem desterrar. Avuí s'imposa l'Ètica per davant de la política, igual que cal anteposar la dignitat dels ciutadans a l'economia.
SOM VNG és un projecte de ciutadania. Per això, no em de tolerar actituds que res tenen a veure amb la nova forma de fer política que és la nostra senya d´identitat.

Les persones que formem part del El Front Cívic "Som Majoria" del Garraf reiterem a totes les companyes i companys amb els que compartim les nostres il·lusions que seguirem treballant per i per al projecte d'Assemblea Ciutadana "Som VNG", amb la mateixa força i entusiasme amb què ho hem fet fins ara, impulsant la seva organització i consolidació, així com assegurant la defensa i aplicació del Programa i el Codi Ètic des del mateix dia després de les eleccions, juntament amb la participació i implicació de tota la ciutadania.

Vilanova i la Geltrú, 17 maig del 2015

-----------------------------------------------------------------------------------

II COMUNICADO DE FRENTE CÍVICO "SOMOS MAYORÍA" DEL GARRAF A LA CIUDADANÍA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, EN REFERENCIA A LA AGRUPACIÓN DE ELECTORES DE SOM VNG.

EL FRENTE CÍVICO «SOMOS MAYORÍA» DEL GARRAF RETIRA TODO SU APOYO A LA CANDIDATURA DE LA AGRUPACIÓN DE ELECTORES SOM VNG PARA LAS MUNICIPALES 2015, QUE DIMANA DE LA ASAMBLEA CIUDADANA SOM VNG, DEBIDO A LAS REITERADAS ACTITUDES Y PRÁCTICAS DE ALGUNOS CANDIDATOS -CUANDO NO IRREGULARIDADES- BASADAS EN EL OBSTRUCCIONISMO, FALTA DE TRANSPARENCIA, MANIPULACIÓN E INCUMPLIMIENTO REITERADO DE LA NORMATIVA DE PRIMARIAS APROBADA POR LA ASSEMBLEA, ACTITUDES QUE A NUESTRO JUICIO NO SE CORRESPONDEN CON LOS ELEMENTOS Y PRINCIPIOS ÉTICOS QUE EL FRENTE CÍVICO ENTIENDE QUE DEBEN EXIGIRSE PARA REPRESENTAR A LA CIUDADANÍA, SIENDO CONSCIENTES DE QUE ESTOS HECHOS SOLO VINCULAN A ALGUNAS PERSONAS CANDIDATAS Y NO A TODO EL PROYECTO SOM VNG QUE, CON SU ASAMBLEA AL FRENTE, QUIERE SER UN ESPACIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE LLEVE A TÉRMINO UN CAMBIO DE POLÍTICAS EN VILANOVA I LA GELTRÚ. LOS MOTIVOS DE NUESTRA DECISIÓN LOS EXPONEMOS EN EL DOCUMENTO ADJUNTO.

El Frente Cívico del Garraf y Podemos VNG junto con la incorporación posterior de la Asociación Cultural Gitana de VNG, EUiA, Proceso Constituyente y, en general, ciudadanas y ciudadanos de Vilanova i la Geltrú, iniciamos un proceso de confluencia social a través del que nos comprometimos a desarrollar un proyecto de Asamblea Ciudadana con el objetivo de abrir un espacio de ciudadanía en el que la participación e implicación de todos los vecinos y vecinas de Vilanova propiciara las condiciones para llevar a cabo los cambios que nuestra ciudad necesita, un proceso basado en la elaboración colectiva de un Programa y un Código Ético con los que la candidatura electoral elegida por los ciudadanos pudiera presentarse a las elecciones como agrupación de electores.

Con fecha de 18 de abril, el Frente Cívico "Somos Mayoría" de Garraf comunicó a la Asamblea Ciudadana Som VNG, y a través de los medios internos de Som VNG, su decisión de desvincularse de todo lo relativo a la Agrupación de Electores -candidatura de "Som VNG"-, debido a actitudes y prácticas observadas en algunos candidatos durante el desarrollo del proceso interno de primarias que se reflejan, básicamente, en la impugnación de todo el proceso de primarias realizada ante la Junta Electoral y otros hechos concurrentes.

Todo esto no fue impedimento para que los miembros del Frente Cívico continuáramos trabajando activamente en la organización de la Asamblea Ciudadana Som VNG -de la que dimana la agrupación de electores Somos VNG-, la elaboración colectiva del Código ético y del Programa, así como en la recogida de avales.

Al mismo tiempo, a las prácticas y actitudes que denunciamos en nuestro primer comunicado, lejos de remitir, se han ido acumulando otras que ponen aún más en riesgo los conceptos éticos, transparencia y regeneración democrática que defiende el proyecto de SOM VNG. Estas irregularidades a las que nos referimos se pueden resumir en:

1. Irregularidades de algunos candidatos durante el proceso de primarias que motivaron su impugnación, entre otros:
o Dificultar el ejercicio con garantías del secreto y privacidad del voto.
o Custodia de la urna durante los días de votación en el domicilio de un candidato.
o Insultos a un miembro de la Junta Electoral en el ejercicio de sus funciones como garante del proceso.
2. Incumplimiento de la Resolución de la Junta Electoral.
3. Descalificaciones públicas en una Asamblea por parte de un candidato a la Junta Electoral sin rectificación.
4. Agresiones verbales realizadas en la vía pública por parte de una candidata a un miembro de la Asamblea.
5. Gestión de la candidatura ante la Junta Electoral de Zona sin nombramiento de los responsables de su realización por parte de la Asamblea.
6. Sustitución de los seis candidatos (24%) que retiraron su candidatura después de las primarias, por otras personas sin conocimiento ni aprobación por parte de la Asamblea.
7. Inclusión como candidatas a las lista de dos personas miembros de la Junta Electoral y sin conocimiento ni aprobación de la Asamblea.
8. Algunos candidatos elegidos en Primarias figuran en la candidatura tras otros no presentados ni aprobados por la Asamblea.
9. La lista completa de candidatos nunca fue presentada ni ratificada por la Asamblea antes de presentarla a la Junta Electoral de Zona.
10. El plan de campaña electoral se ha presentado en la Asamblea del 17 de mayo una vez iniciada esta.
11. Obstrucciones a la aprobación del Código Ético que, finalmente, ha sido aprobado en la Asamblea del 17 de mayo ya iniciada la campaña electoral, con el voto en contra de los candidatos presentes.
12. Omitir y manipular las opiniones de los ciudadanos publicadas en los medios de Som VNG.
13. Realización de actos de campaña basados en la promoción personal de cabeza de lista sin mostrar la labor del resto de personas del proyecto.
14. En la Asamblea de presentación de candidatos del 17 de mayo solo han asistido seis de los 25 de la lista, por lo que aún no han firmado la ratificación de aceptación de Código Ético de Som VNG, ni el compromiso de cumplimiento del Programa.

Ante estos comportamientos, el FCSM no sólo reitera su desvinculación sino que además RETIRA TODO SU APOYO A LA CANDIDATURA DE LA AGURPACIÓN DE ELECTORES SOM VNG por entender que estas actitudes y prácticas observadas en algunos de sus candidatos no se corresponden con los elementos y principios éticos que el Frente Cívico del Garraf entiende que deben exigirse para representar a la ciudadanía.

Todo ello no implica a aquellos candidatos y candidatas que fueron ratificados por los ciudadanos mediante el proceso de primarias ni a las seis candidatas y/o candidatos (24% de la lista) que después de haber sido elegidos en primarias retiraron su candidatura, en la mayoría de los casos motivada por las irregularidades que, de una forma u otra, se habían denunciado. Lo lamentamos por todos ellos en la medida en que estos hechos hayan dejado frustradas sus ilusiones y puesto en vano todo su trabajo, que nos consta, para representar a todos los ciudadanos de Vilanova. A todos ellos queremos expresarles que tienen todo nuestro reconocimiento y que seguimos contando con ellos y con su participación en la Asamblea Ciudadana de SOM VNG a partir del día siguiente de las elecciones.
Huelga decir que merece todo nuestro respeto el posicionamiento del resto de organizaciones que, junto con el Frente Cívico "Somos Mayoría" del Garraf, impulsan y/o apoyan a la Asamblea Ciudadana de SOM VNG.

El Frente Cívico ha sido paciente hasta el último momento en espera de hacer posible la reconducción de la situación mediante una actitud de trabajo y cumplimiento de los compromisos adquiridos y la transparencia en toda su actividad constante, a veces crítica y libremente expresada. Entretanto vemos que, hasta el 17 de mayo, no ha sido aprobado el Programa y el Código Ético con los que se pretende representar a los ciudadanos de VNG, debido a actitudes de «bloqueo».

El comunicado anterior fue informado en primer lugar a la Asamblea Ciudadana de SOM VNG y posteriormente publicado en los órganos internos de SOM VNG para que no fuera un impedimento a la hora de una posible reconducción de la situación. En esta ocasión, agotado el tiempo, ya no hay ninguna esperanza de reconducir nada, sólo sería posible mediante la dimisión de los candidatos. Por ello, hemos decidido hacer público este comunicado.

Nuevos tiempos, nuevas políticas son necesarias. Debemos empezar por lo más sencillo. Huir del aventurismo. No podemos dejar que las actitudes, los hechos, dejen vacíos de contenido los lemas de campaña. Esto eran las otras políticas, aquellas que queremos desterrar. Hoy se impone la Ética por delante de la política, al igual que hay que anteponer la dignidad de los ciudadanos a la economía.
SOM VNG es un proyecto de ciudadanía. Por eso, no debemos tolerar actitudes que nada tienen que ver con la nueva forma de hacer política que son nuestras señas de identidad.

Las personas que formamos parte del Frente Cívico "Somos Mayoría" del Garraf reiteramos a todas las compañeras y compañeros con los que compartimos nuestras ilusiones que seguiremos trabajando por y para el proyecto de Asamblea Ciudadana "Som VNG" con la misma fuerza y entusiasmo con los que lo hemos hecho hasta ahora, impulsando su organización y consolidación, así como asegurando la defensa y aplicación del Programa y el Código Ético desde el día después de las elecciones, junto con la participación e implicación de toda la ciudadanía.

Vilanova i la Geltrú, 17 de mayo del 2015

1 comentario:

Deja tus comentarios