lunes, 21 de julio de 2014

DECLARACIÓ DE SUPORT AL TREBALLADORS I TREBALLADORES DE L´ESPORTIU LA PISCINA I PARC DEL GARRAF


Companyes i companys,

El Front Cívic "Som Majoria" del Garraf us vol manifestar públicament el seu suport al col · lectiu de treballadors i treballadores de l'Esportiu La Piscina i del Parc del Garraf que estàn aquests dies lluitant per la defensa dels seus llocs de feina, com a conseqüència de l'endeutament de l'empresa Parc del Garraf Sport AIE que gestiona els dos centres esportius i que una vegada més, intenta carregar la seva ineficàcia sobre les esquenes dels treballadors.

Els treballadors no han rebut la totalitat dels seus salaris del mes de juny, i en aquest moment, encara no tenen coneixement del que passarà el mes de juliol. L'empresa, on treballen 85 treballadors / es, presentarà un Pla de viabilitat en el Ple de l'Ajuntament del proper dia 28 de juliol.

Aquesta és una situació que se suma a la de tants i tants treballadors / es que al llarg de tot l'Estat estem patint les condicions de precarietat a què cada dia ens intenten sotmetre els poderosos, amb la covarda complicitat i col · laboració dels governs ...

Aquest és un problema col · lectiu, que només amb l'adopció de mesures col · lectives com les que estàn duent a terme, serà posible superar-ho més aviat que tard, juntament amb la resta de treballadors/es. No obstant, no em d´esperar que les solucions ens vinguin donades.

Ja n'hi ha prou de corrupció i abusos de poder. Les treballadores i treballadors hem de defensar amb dignitat, la nostra pròpia dignitat i el nostre dret a ser respectats, enfront dels corruptes i mafiosos que només volen convertir els drets de la majoria, en privilegis d'uns quants.

Aquesta lluita, la vostra, és la lluita de tots. És un exemple i una referència per a altres col · lectius, mentre mantingueu l'actitud de cohesió, coherència, unitat i solidaritat que fins ara esteu demostrant. LA VOSTRA ACTITUD SEMPRE ESTARÀ REFORÇADA AMB LA NOSTRA SOLIDARITAT.

Per tot això, el FCMS manifesta públicament:

- El seu suport incondicional a les justes reivindicacions de les treballadores i treballadors de l'Esportiu La Piscina i del Parc del Garraf, que lluiten per combatre la precarietat laboral a què l'empresa els vol sotmetre.

- L'exigència que es garanteixi la introducció -dins del plà de viabilitat- de les propostes presentades pels treballadors, que assegurin el manteniment de tots dels llocs de treball -sense excepció- i el cobrament urgent de tots els salaris endarrerits, abans de la presentació al Ple del dia 28.

- Que els treballadors i treballadores no poden ser merament tractats como a espectadors. Per tant, exigim la participació dels treballadors / es en el procés de negociació entre l'empresa i l'Ajuntament.

- El necessàri aclariment de la participació en l'empresa Parc del Garraf Sport AIE de les entitats: Club Esportiu Vilanova i Federació Catalana de Bàsquet, així com l´existència o no de participació en la mateixa per part de l'Ajuntament.

- Informació detallada dels resultats econòmics i de deute contrets per l'empresa, i dels avals per al finançament de la mateixa.

- Que l'Ajuntament prescindeixi de l'actual empresa que gestiona les instal · lacions esportives, a causa de la incompetència, opacitat i falta de transparència en la gestió de les instal · lacions, que ha degenerat en l'actual situació.

- Que es garanteixi als usuaris el nivell de qualitat i atenció que fins ara gaudeixen, gràcies a la professionalitat i dedicació de tots els treballadors / es d'aquests centres.

- Donar les gràcies a tots els treballadors / es per l'afecte i l'obstinació que sempre han mostrat en la defensa d'uns serveis públics, de qualitat, i a l'abast de tots els ciutadans / es que només aquest col · lectiu humà -que sou vosaltres- esteu sent capaços de mantenir. GRÀCIA A LA VOSTRA LLUITA HO ACONSEGUIREU!!

PER TANT: Pa, treball i sostre per a tothom. La vostra lluita és també la lluita de les Marxes de la Dignitat que moltes i molts companys i companyes de tot l'Estat estàn portant a terme. NO ESTEU SOLS. JUNTS HO ACONSEGUIREM!!

Una abraçada FRATERNAL a totes i tots.

----------------------------------------------
Compañeras y compañeros,

El Frente Cívico “Somos Mayoría” del Garraf os quiere manifestar públicamente su apoyo al colectivo de trabajadores y trabajadoras de l´Esportiu La Piscina i del Parc del Garraf que están estos días luchando por la defensa de sus puestos de trabajo, como consecuencia del endeudamiento de la empresa Parc del Garraf Sport AIE que gestiona los dos centros deportivos y que una vez más, intenta cargar su ineficacia, sobre las espaldas de los trabajadores.

Los trabajadores no han recibido la totalidad de sus salarios del mes de junio, y en este momento, aún no tienen conocimiento de lo que pasará el mes de julio. La empresa, donde  trabajan 85 trabajadoras/es, presentará un Plan de viabilidad en el Ple de l’Ajuntament del próximo día 28 de julio.

Esta es una situación que se suma a la de tantos y tantos trabajadores/as que a lo largo de todo el estado estamos padeciendo las condiciones de precariedad a las que cada día nos intentan someter los poderosos, con la cobarde complicidad y colaboración de los gobiernos…

Este es un problema colectivo, que solamente con la adopción de medidas colectivas como las que estáis llevando a cabo, será posible –junto con el resto de trabajadores/as- superar más pronto que tarde, no debemos por ello esperar que las soluciones nos vengan dadas.

Basta ya de corrupción y abusos de poder. Las trabajadoras y trabajadores debemos defender con dignidad, nuestra propia dignidad y nuestro derecho a ser respetados, frente a los corruptos y mafioso que solo presente convertir los derechos de la mayoría, en privilegios de unos cuantos.

Esta lucha vuestra, es la lucha de todos. Es un ejemplo y una referencia para otros colectivos, mientras mantengáis la actitud de cohesión, coherencia, unidad y solidaridad que hasta ahora estáis demostrando. VUESTRA ACTITUD, SIEMPRE ESTARÁ REFORZADA CON NUESTRA SOLIDARIDAD.

Por todo ello, el FCMS manifiesta públicamente:

-          -Su apoyo incondicional a las justas reivindicaciones de las trabajadoras y trabajadores de l´Esportiu La Piscina i del Parc del Garraf, que combaten con su lucha para evitar la precariedad  laboral a la que la empresa los quiere someter.

-       -La exigencia de que se garantice la introducción -dentro del plan de viabilidad- de las propuestas presentadas por los trabajadores y que aseguren el mantenimiento de todos de los puestos de trabajo –sin excepción-  y el cobro urgente de todos los salarios atrasados, antes de su presentación al Pleno del día 28.

-      -Que los trabajadores y trabajadoras no pueden ser meros espectadores. Por la tanto, exigimos la participación de los trabajadores/as en el proceso de negociación entre la empresa y el Ayuntamiento.

-                   -La necesaria aclaración de la participación en la empresa Parc del Garraf Sport AIE de las entidades: Club Deportivo Vilanova y Federación Catalana de Basquet, así como de si existe participación en la misma por parte del Ayuntamiento.

-            - Información detallada de los resultados económicos y de deuda contraída por la empresa, y de los avales para la financiación de la misma.

-          -Que el Ayuntamiento prescinda de la actual empresa que gestiona las instalaciones deportivas, debido a la incompetencia, opacidad y falta de transparencia en la gestión de las instalaciones, que ha degenerado en la actual situación.

-        -  Que se garantice a los usuarios el nivel de calidad y atención de que hasta ahora disfrutan, gracias a la profesionalidad y dedicación de todo los trabajadores/as de éstos centros.

-          Dar las gracias a todos los trabajadores/es por el cariño y el empeño que siempre han mostrando en la defensa de unos servicios públicos, de calidad, y al alcance de todos los ciudadanos/as que solo este colectivo humano –que sois vosotras y vosotros- estáis siendo capaz de mantener. GRACIA A VUESTRA LUCHA CONSEGUIREIS!!

POR TANTO: Pan, trabajo y techo para todas y todos. Vuestra lucha es también la lucha de las Marchas de la Dignidad que muchas y muchos compañeros y compañeras de todo el estado están llevando a cabo. NO ESTAIS SOLOS. JUNTOS LO CONSEGUIREMOS!!!!Un abrazo FRATERNAL a todas y todos.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Deja tus comentarios